Бизнес планиране на иновативен проект (на примера за създаване на предприятие Приемлива цена)

Иновативният проект е сложна система от действия, насочени към постигане на определени цели в развитието на науката и технологиите. Те са свързани от изпълнителите на дейностите, времето и ресурсите. Иновационната програма е комплекс от взаимосвързани иновативни проекти, както и проекти, които са насочени към подпомагане на дейности в тази област. В момента набират популярност иновативни проекти в предучилищните образователни институции, примери за които вдъхновяват създаването на нови образователни програми.

Ниво на научно и техническо значение

Иновативните проекти, както и техническите решения и идеи, които те реализират, могат да имат следните нива на научно и техническо значение:

 • модернизация (основната технология не подлежи на радикални промени);
 • иновативна (дизайнът на новия продукт е значително различен от предишния);
 • водещ (дизайнът е създаден благодарение на усъвършенствани технически решения);
 • пионерско ниво (появяват се нови технологии и материали, които не са съществували преди).

Нивото на значимост на иновативен проект определя сложността, мащаба, характеристиките на популяризирането на резултатите от процеса и състава на изпълнителите. Това ще повлияе на съдържанието на управлението на проекта.

Класификация на иновативни проекти

Иновативните проекти могат да бъдат класифицирани, както следва:

 • окончателен;
 • междинен.

 • краткосрочен;
 • средносрочен;
 • дългосрочен.

3. Според нуждите, на които отговаря проектът. Те могат да се съсредоточат върху създаването на нови или задоволяване на съществуващите нужди.

4. По тип иновация (създаване на нов или подобряване на продукт, реорганизация на управленската структура и др.).

5. По отношение на степента на взетите решения те могат да имат следния характер:

 • корпоративна;
 • регионална;
 • специфична за индустрията;
 • международна федерална.

Иновативен проект: пример, развитие, рискове и оценка на изпълнението

Самото бизнес планиране е изключително рисковано и по своята същност иновативно. Означава ли това, че бизнес планът на иновативен проект е още по-изпълнен с опасност от неблагоприятни сценарии и скрити "клопки"? Поради непредсказуемостта на резултата, това е така. Следователно, планирането на иновативен бизнес проект трябва да вземе предвид всички аспекти на противоречията и трудностите, които очакват не само разработчиците, но и ръководителя на проекта.

Кога си струва бизнес план?

Като начало предлагам, като разграничавам предметната област на повествованието, да придобия по-ясна представа за спецификата на бизнес планирането в сферата на иновациите. В статия по темата за изпълнението на иновативни проекти разгледахме няколко основни концепции на иновационната сфера. По-специално бяха идентифицирани иновационна дейност и иновационно активно предприятие, иновационен процес и проекти. Бих искал отново да се върна към този набор от бизнес феномени, но от малко по-различен ъгъл. Иновациите са тясно преплетени в практиката на научноизследователска и развойна дейност, които са много близки, но не са идентични с научните дейности.

Иновациите и научните форми на дейност се различават както по отношение на ресурсната база, така и по отношение на целите. Основната научна практика е интелектуалният потенциал, материално-техническата база и други елементи на системния научен институт. Ресурсите на иновационния процес са хора-иноватори, техните знания, концепция, технически и технологични решения, тоест това, което като цяло е резултат от научната дейност. Целта на науката е да получи качествено нови знания, докато целта на иновациите е търговското използване на придобитите знания и намерените решения.

Имайте предвид, че търговската експлоатация, а не придобиването на знания, е в челните редици на иновациите. Следователно първоначално иновационната дейност както в реалната икономика, така и в обществото като цяло е предприемачески термин, тъй като търговията предполага получаване на печалба като цел. Друго нещо е, че търговският фон не е очевиден за всички етапи от иновационния процес. Освен това определянето на цели за печалба (особено за началните етапи) е дори вредно.

Иновационен и инвестиционен проект (IIP) може да обхване целия цикъл на иновационния процес. Но това не се случва много често. По принцип съществуват проекти от два вида, първият от които обхваща етапите на фазата на създаване на иновативен продукт, а вторият тип проектни дейности включва фазата на комерсиализация на иновацията. По-долу ще намерите двуфазен модел на иновативен проект, който днес почти стана традиционен.

Нека си зададем въпрос: на какъв етап бизнес планирането става подходящо в иновационния процес? Няма да бъде преувеличено да се отбележи, че на етапа на формулиране на идея (иновативна концепция) и дори на етапа на развитие, нивото на несигурност е много високо. В този период е изключително трудно да се отговори на въпроса: комерсиализира ли се иновацията или не? И всяко моделиране на бъдещето под формата на прогнози за пазарна реакция, производствени възможности и парични потоци е практически безсмислено. Това изобщо не означава, че на първите етапи не е необходимо да се проучва пазарът по отношение на бъдещия продукт, но разработването на бизнес план за иновативен проект придобива пълен смисъл само когато IIP навлиза във фазата на комерсиализация.

Цели и задачи на бизнес плана за IIP

Целта на бизнес планирането е да предостави документирана обосновка, доказателство за клиента, инвеститорите и други заинтересовани страни, че иновационната концепция е стабилна в три основни аспекта. Първият аспект е приемането от пазара на продукта на въплътената идея. Вторият аспект се счита за комплекс от финансови показатели за ефективността на ИИП. И накрая, като трета отправна точка се взема предвид професионализмът на екипа, който е в състояние не само да проектира и произведе иновативен продукт, но и да осигури неговото сключване и промоция на целевия пазар.

Ако идентифицираните аспекти могат да бъдат положително оценени от читателите на бизнес плана и приети като убедителни аргументи за искането на ключовите разработчици на теза, тогава целта на планирането е постигната. А тезата по правило е една: "Вземете решение за стартирането на проекта и за неговото финансиране (кредитиране, субсидии и т.н.)!" Всичко зависи от състава на лицата, заинтересовани да изготвят решение за съдбата на IIP.

В това отношение е трудно да се говори за иновативен проект, който не е обвързан с конкретна ситуация, тъй като в управлението на проекти няма универсални решения. Затова предлагам да не се взема предвид малкият, новосъздаден иновативен бизнес. Ще се спрем на примера на средна или голяма производствена компания с добре развито редовно управление. Клонът на дейност няма значение, както, обаче, не е толкова важно каква е специфичната тежест на дейността на компанията с новаторска ориентация.

Това могат да бъдат местни проекти или бизнес с проекти, при които самата пазарна стратегия е новаторска по своята същност. Да предположим, че компанията има специален отдел за управление, отговорен за разработването и поддръжката на иновативни продукти. Иновативната концепция е доведена в своето въплъщение до нивото на работещ прототип на нов уникален продукт. Посочените по-горе уводни бележки ви позволяват по-точно да решите целите и вида на бизнес плана, който ще бъде разработен. По правило видът и структурата на плана са пряко свързани с целите и задачите на IIP.

Сред задачите на бизнес планирането за обосноваване на ИИП са следните.

Иновативен проект е сложна система от действия, насочени към постигане на определени цели в развитието на науката и технологиите. Те са свързани от изпълнителите на дейностите, времето и ресурсите. Иновационната програма е комплекс от взаимосвързани иновационни проекти, както и проекти, които са насочени към подпомагане на дейности в тази област.

Ако имате новаторска идея, трябва да я форматирате съответно. Разбира се, ако това не е просто фантазия, а наистина иновация, която ще бъде търсена на пазара, което означава, че ще донесе печалба. Това може да бъде откриване на нов бизнес или въвеждане на нещо в съществуващо производство. Но и в двата случая ще е необходимо да се изготви бизнес план.

Какво представлява бизнес план за иновативен проект

За да започнете какъвто и да е бизнес, ви е необходим проект. Документът, в който ще бъде описан от всички страни, е бизнес планът. Всички точки са изложени накратко тук: от целта на иновацията до финансовата обосновка на нейното изпълнение и рисковете, които са възможни по време на изпълнението. Такъв документ е необходим за всички заинтересовани страни и най-вече за тези, които са замислили въвеждането на иновации. Позволява ви да разберете колко е подходящо.

Цели и цели на компилацията

Бизнес планът е предвидим модел, все още не е конкретен. Но без него е невъзможно да се оценят плюсовете и минусите на проекта.

Основната цел на документа е да обоснове от всички страни перспективите, замислени от авторите.

За да направите това, трябва да решите следните задачи:

 • проучете пазара на продажби, свързан с продуктите, които планирате да пуснете;
 • анализирайте предстоящите разходи;
 • определете потенциалната рентабилност на бизнеса;
 • проучете възможни трудности при изпълнението.

Благодарение на такава работа ще стане ясно дали си струва да се инвестира в планирания бизнес. Освен това, ако планът бъде одобрен, може лесно да бъде разработена програма от конкретни действия за изпълнението на проекта.

Структура на бизнес плана

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Бизнес планиране на иновативен проект (на примера за създаване на предприятие "Приемлива цена")

Настоящата икономическа ситуация, свързана с прехода към пазарни отношения, диктува на предприятията нов подход към вътрешнофирменото планиране. Планирането е от съществено значение за всяка организация, която възнамерява да предприеме действия в бъдеще. Предприятията са принудени да търсят такива форми и модели на планиране, които да осигурят максимална ефективност на взетите решения. Най-добрият вариант за постигане на такива решения е прогресивната форма на бизнес плана. Как да започнете собствен бизнес? Откъде да започнем? Как да гарантираме бизнес безопасността и конкурентоспособността на продуктите? Как да изчислим печалбата, обема на производството, данъците, разходите? Бизнес планът ще ви помогне да разрешите всички тези и други въпроси. Включва разработването на цели и задачи, които се поставят пред предприемача в близките и бъдещи перспективи, оценка на текущото състояние на икономиката, силни и слаби страни на производството, анализ на пазара и информация за клиентите. Той предоставя оценка на ресурсите, необходими за постигане на поставените цели в конкурентна среда. Бизнес планът ви позволява да покажете рентабилността на предложения проект и да привлечете потенциални финансови партньори. Той може да убеди инвеститорите, че предприятието има ефективна, последователна програма за постигане на целите и задачите на проекта.

Уместността на темата на тази работа се дължи на факта, че в момента всеки бизнес трябва да подобри своите производствени и финансови дейности. За да направите това, е необходимо ясно да се разбере необходимостта от бъдеще във финансови, материални, трудови и интелектуални ресурси, източниците на тяхното получаване, както и да можете да изчислите ясно ефективността на използването на ресурси в процеса на работа - това е същността на бизнес планирането. Основната стойност на бизнес плана се определя от факта, че той: дава възможност да се определи жизнеспособността на фирмата в конкурентна среда; съдържа насоки за това как трябва да се развива фирмата; служи като важен инструмент за оправдание за получаване на финансова подкрепа от външни инвеститори. Бизнес планът ви позволява да покажете рентабилността на предложения проект.

Иновационната дейност е присъща на всяко предприятие в една или друга степен. С голям избор от видове инвестиции и иновации, едно предприятие постоянно се изправя пред задачата да избере инвестиционно решение. Вземането на иновативно решение е невъзможно без да се вземат предвид следните фактори: видът на инвестицията, цената на инвестиционния проект, множеството налични проекти, ограничените финансови ресурси, налични за инвестиция, рискът, свързан с приемането на конкретно решение и др.

Целта на тази курсова работа е да разработи бизнес план за производството на нов тип продукт. В съответствие с поставената цел в работата се решават следните задачи:

изучете теоретичните аспекти на разработването на бизнес план за иновативен проект, а именно концепцията за бизнес план, неговите цели и задачи, структурата и съдържанието на бизнес план, както и показатели за изпълнение за разработване бизнес план;

разработване на бизнес план за производството на нов вид продукт, като се използва примера на LLC Славянски хляб

Теоретичната и методологична основа на изследването е работата на местни и чуждестранни експерти в областта на бизнес планирането и иновациите: V. Аншин, И. Бабук, И. Балабанов, В. Баринов, В. Буров, Н. Грибалев, Ю. Морозов, А. Пелех, Р. Фархутдинов и други

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

  Въведение
 • 1. Иновативен бизнес и неговите характеристики
 • 2. Бизнес план. Понятие, цели, структура
 • 3. Бизнес планиране в иновативен бизнес
 • Заключение
 • Списък на използваните източници
 • Въведение
 • Преходът към пазарни форми на управление в Русия изискваше преразглеждане не само на формите и методите на основните сфери на производствените, икономическите и финансовите дейности, но и на промените в отношението към създаването и използването на иновации (иновации) на практика.
 • Управлението на разработването и внедряването на иновации обикновено се нарича управление на иновациите. Това е относително нова концепция за Русия, но тя вече е широко използвана. В съвременните условия човек е конкурентен, който знае как бързо да реагира на променящите се обстоятелства, не се страхува от риска и приема нови постижения в науката и технологиите.
 • Темата на този тест е „Бизнес план в иновативен бизнес“.
 • За да привлече потенциален инвеститор, компанията за разработка трябва правилно да изготви бизнес план за иновативно събитие. Това е необходимо, за да се заинтересуват инвеститорите в предимството да инвестират пари в този, а не във всеки друг проект, за да им покаже осъществимостта и рентабилността на такова решение. Без горния документ идеята за инвестиране на средства (дори на пръв поглед атрактивен иновативен проект от оптимално разработено портфолио от иновации за предприятие) може да изглежда абсурдна, ако не и нелепа, за вашия инвеститор. Ето защо проблемът с съставянето на компетентен бизнес план в иновативен бизнес е един от най-належащите днес.
 • И така, целта на този тест е да идентифицира и проучи характеристиките на съставянето на бизнес план в иновативен бизнес.
 • Въз основа на целта могат да бъдат разграничени следните задачи на тази тестова работа:
 • 1 Разглеждане на иновативен бизнес като специален вид бизнес. Подчертаване на неговите характеристики.
 • 2 Проучване на процеса на бизнес планиране. Определение на понятието бизнес план, неговите цели и структура.
 • 3 Разкриване на характеристиките на бизнес планирането в иновативния бизнес.

Темата на изследването са бизнес планове, изготвени за иновативни проекти.

Структурно работата се състои от три глави, чието съдържание съответства на задачите, въведение, заключение и списък на използваните източници.

Във връзка с настоящата икономическа ситуация у нас, свързана със световната икономическа криза, проблемите на иновациите излизат на преден план като средство за излизане от тази негативна ситуация. Отговорът на него е пряко свързан с реалната ефективност на държавната иновационна политика, която трябва да бъде подкрепена с цял набор от мерки за стимулиране на инвестициите в науката и иновациите [16].

Както показва световният опит, в икономика, основана на знанието, просто няма алтернатива на иновативен начин на развитие. Създаването, внедряването и широкото разпространение на нови продукти, услуги, технологични процеси се превръщат в ключови фактори за нарастване на обема на производството, заетостта, инвестициите и външнотърговския оборот. Именно тук са скрити най-значителните резерви за подобряване на качеството на продукта, спестяване на труд и материални разходи, повишаване на производителността на труда, подобряване на организацията на производството и повишаване на неговата ефективност. Всичко това в крайна сметка предопределя конкурентоспособността на предприятията и техните продукти на вътрешния и световния пазар, подобряването на социално-икономическата ситуация в страната [22].

Междувременно, противно на законите на пазарната икономика, когато търсенето стимулира увеличаване на иновационната активност на предприятията, в Русия се развива обратната ситуация [3]. Периодът на икономически трансформации през 90-те години, придружен от рязък спад в производството и ефективно търсене на фона на високи темпове на инфлация, бе белязан от постоянен спад в нивото на иновационната активност. Ако в края на 80-те години делът на предприятията, разработили и внедрили нови или подобрени продукти и технологични процеси в индустрията на бившия СССР, варира в рамките на 60-70%, то вече в началото на 90-те тази стойност намалява повече от три пъти .

През 1992-94. делът на иновативно активните предприятия не надвишава 20% от общия им брой в индустрията. Толкова бърз спад беше обяснен тогава с трудностите на преходния период, но впоследствие икономическите проблеми на предприятията само се влошиха. В резултат на това вторият връх в спада на нивото на иновационната активност настъпва през 1995 г., когато този дял е 5% [5].

През следващите две години той продължи да намалява, макар и не толкова значително - до 4% през 1997 г. Тогава, за първи път от началото на икономическите реформи, имаше леко възраждане на иновативните активност в индустрията: нивото му е през 1998 г. - 5%, през 1999 г. - 6%. За сравнение тази стойност е около 4-5 пъти по-ниска от тази в Португалия (26%) и Гърция (29%), които се различават по минималните показатели за иновационна активност сред страните от Европейския съюз и разликата с водещите държави в в това отношение, като Холандия (62%), Австрия (67%), Германия (69%), Дания (71%) и Ирландия (74%), достига 10-12 пъти [2].

През последните години иновационната активност в Русия намалява и не се различава по дълбочина или качество [23]. Ако през 2021 г. само 14% от предприятията не са се занимавали с каквато и да е иновационна дейност, то през 2021 г. тя вече е била 17%. В същото време делът на активните компании намалява във всички сектори на индустрията, с изключение на транспортното машиностроене.

На пръв поглед тази динамика изглежда странна. В крайна сметка по това време в страната се създава инфраструктурата за иновации, въвеждат се данъчни стимули за предприятия, които харчат пари за научноизследователска и развойна дейност и се появяват специализирани държавни корпорации. Но тяхното въздействие върху реалната икономика на индустриалните иновации все още не е много забележимо.

Може би ще се интересувате
Бизнес идеи с малки инвестиции в DNR
Бизнес за тийнейджъри
 • Време за четене 8 минути
Бизнес в страната производство на идеи
Идеи за дачен бизнес
 • Време за четене 10 минути
Пример за бизнес идея
Интересен пример за бизнес идея
 • Време за четене 21 минути
Как самостоятелно да популяризирате бизнеса си в Интернет
Интересна идея за бизнес услуги
 • Време за четене 18 минути
Най-печелившият бизнес в страната
Как да печелите пари със земя
 • Време за четене 18 минути
Нов.
Бизнес идеи с малки инвестиции в Украйна у дома
Новини бизнес идеи
 • Време за четене 22 минути
Интересна идея за i бизнес
Интересна идея за i бизнес
 • Време за четене 21 минути
3 интересни идеи за вашия бизнес с инвестиции от 100 000 рубли
Полезни съвети за всички поводи
 • Време за четене 17 минути
Интересна бизнес идея
Интересна бизнес идея
 • Време за четене 22 минути
Прости бизнес идеи
Прости бизнес идеи без инвестиции
 • Време за четене 20 минути
Интересна работа в малък град
Интересна работа в малък град
 • Време за четене 25 минути
Американски малък бизнес интересни идеи
Относно бизнеса
 • Време за четене 15 минути
Азиатски бизнес идеи
Китайски и японски бизнес идеи
 • Време за четене 12 минути
Най-добрите бизнес идеи от 2019 г. с минимални инвестиции
Интересни бизнес идеи в Америка
 • Време за четене 15 минути
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".