Бизнес план за производство на продукти (на примера на затвореното акционерно дружество Екострой)

Изпратете своята добра работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЯ

"Гомелски държавен университет

Институт за напреднали изследвания и преквалификация на персонала

Факултет за преквалификация

Бизнес план за производство на продукти (на примера на затвореното акционерно дружество "Екострой")

слушател на групата EU13c ______________ Klindukhov D.A.

k. ... , доцент ______________ Бондарева А. М.

1. Същността, целите и задачите на бизнес планирането на дейностите на организацията

ПРОФЕСИОНАЛНИ БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИ, БАНКИ, ФОНДОВЕ, ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И СТАРТУПИ

ПРИЕМЕТЕ НАЧАЛО НАЧАЛО

Бизнес план за инвеститори

Бизнес план за вътрешни цели

Бизнес план за специални икономически зони (SEZ)

Бизнес план за американска виза (E-2)

Ние спазваме изискванията и стандартите на руските и международни структури и финансови институции

за БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ЗА КРЕДИТИ, субсидии, безвъзмездни средства и други форми на подкрепа

Вашият уникален персонализиран бизнес план е:

РАБОТА НА ПРОФЕСИОНАЛИ

икономисти, финансисти, маркетолози и теснопрофилни специалисти - с една дума, добре координирано сътрудничество между експерти и партньори на нашата агенция и служители на клиента

РЕЗУЛТАТ НА БАЗА НА ИСТИНСКИ ЦИФРИ И ФАКТИ

Само актуални и компетентни изчисления, извършени в няколко варианта, за да се избере оптималната стратегия

Споразумение за използването на материали на сайта

Моля, използвайте произведенията, публикувани на сайта, единствено за лични цели. Публикуването на материали на други сайтове е забранено. Това произведение (и всички останали) е достъпно за изтегляне безплатно. Можете психически да благодарите на нейния автор и екипа на сайта.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

Подобни документи

Изготвяне на бизнес план. Елементи на бизнес план. Обобщение. Цели и задачи. Продукт (услуга). Пазарен анализ. Маркетингов план. Производствен план. Управленски персонал. Източници и размер на необходимите средства. Правен план. Оценка на риска. Финансов план.

курсова работа [39.9 K], добавена 13.2.003

Структурата на бизнес плана, отчитаща разходите за неговото разработване. Бизнес план на ресторант "Моето семейство". Характеристики на ресторанта, показатели за ефективност. План за развитие на бизнеса. Уместност на проекта, анализ на конкурентни предимства. Маркетингова концепция на проекта.

курсова работа [105.3 K], добавена 27.2.011

Концепцията за бизнес план. Целите и функциите на бизнес планирането. Създаване на бизнес план за вашето собствено предприятие. Техники за разработване на бизнес план. Структура на бизнес плана. Бизнес план за различни бизнес направления.

Успехът на компанията зависи от това колко добре е измислен бизнес планът на компанията - основният документ, който определя вектора на развитието на компанията.

Това е елемент от стратегическото планиране, тъй като планът описва относително дълъг период от време - от 3 до 5 години.

Документът трябва да бъде ясен, кратък и точен. Бизнес планът не е просто описание на компанията или описание на спецификата на бизнеса, а ръководство за изпълнение.

Съдържание на тази статия:

Функции на бизнес плана

Бизнес планът е програма от действия и формира хода на предприятието за определен период от време. Документът посочва приоритетите на компанията, очаквания размер на печалбите и загубите, описва накратко перспективите за развитие на избрания пазарен сегмент.

Споменава се потенциалът на предприятието, отбелязват се възможностите за рискове (включително инвестиционни рискове за потенциални инвеститори), дават се конкретни данни за маркетинговата стратегия.

Бизнес планът може да се използва за финансово възстановяване на компанията, тъй като той се занимава с въпросите за получаване и разпределяне на средства.

Освен това е необходим бизнес план, ако планирате да реализирате инвестиционен проект: тогава в документа е заложен хоризонт за планиране до края на проекта. Основните цели на бизнес плана:

  • извършете анализ на пазара, намерете размера на търсенето в бъдеще и покажете, че продуктът или услугата ще бъдат търсени след няколко години;
  • оценете разходи за стартиране на бизнес, определяне на разходите за производство на стоки или предоставяне на услуги;
  • разберете колко печеливша ще бъде новата компания, оценете нейната ефективност, изчислете размера на доходите на инвеститорите, както и бюджети на местно, регионално и държавно ниво.

По този начин бизнес планът за развитие на предприятието не е само документ за вътрешно планиране.

Изпратете добре работата си в базата знания, просто използвайте наличната форма

Студенти, асистенти, млади учащи, използващи базата от знания във вашето обучение и работа.

Съдържание

ОБЩО ПРОДУКТИ

<р> ЕАЕ âèäíî ЕО ïðåäñòàâëåííîé òàáëèöû, II IDE ÷ EIA ïëîòíîé êîíêóðåíöèè на битовите ðûíêå ïèâíîé ïðîäóêöèè, ìåíåäæìåíò êîìïàíèè ðåçêî èçìåíèë ïðèîðèòåòû òîâàðíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ, ïåðåñòðîèâ ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó ñ ïðåîáëàäàíèåì áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Това също е положителен резултат под формата на тегло на уреда с 13%. Îäíàêî èäåÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîçèöèé на битовите ïèâíîì ðûíêå áûëà ðåàíèìèðîâàíà òîï-ìåíåäæìåíòîì êîìïàíèè â âèäå íàñòîÿùåãî áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé, ìåòîäîì ýëåìåíòàðíîãî ýêîíîìè ÷ åñêîãî ñðàâíåíèÿ, ïðèçâàí ïîêàçàòü è äîêàçàòü ðåàëüíîñòü ýòîãî íàìåðåíèÿ - ïðîèçâîäñòâî êàêîãî âèäà ïðîäóêöèè âûãîäíî AEY êîìïàíèè.

Основна маркетингова стратегия

1. Незадоволителна доставка

3. Новопристигнал. Изискване

3. Изгубена връзка с потребител

Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".