Бизнес планиране в кредитна институция

Ще научите за текущите промени в CC, като станете член на програмата, разработена съвместно със Sberbank-AST JSC. На студентите, които са усвоили успешно програмата, се издават удостоверения за установената форма.

Програмата е разработена съвместно със Сбербанк-АСТ АД. На студентите, които са усвоили успешно програмата, се издават удостоверения за установената форма.

Наредба на Банката на Русия от септември N-U „За процедурата за съставяне и представяне на Банката на Русия на бизнес план на кредитна институция и критерии за неговата оценка“

Тази инструкция се основава на част трета на член 10, част втора на член 11., част шеста на член 12, параграф 4 на част първа на член 14, част първа на член 23 от Федералния закон " За банките и банковите дейности "(изменен Федерален закон от 3 февруари 1996 г. № 17-ФЗ) (Бюлетин на Конгреса на народните депутати на РСФСР и Върховния съвет на РСФСР, 1990 г., № 27, чл. 357 ; Събрано законодателство на Руската федерация, 1996 г., № 6, чл. 492; 1998 г., № 31, чл. 3829; 1999 г., № 28, чл. 3459, чл. 3469; 2021 г., № 26, чл. 2586; № 33, чл. 3424; 2021 г., № 12, чл. 1093; 2021 г., № 27, чл. 2700; N 50, чл. 4855; N 52, чл. 5033, чл. 5037; 2021 г., N 27, член 2711; N 31, член 3233; 2021, N 1, член 18, член 45; N 30, член 3117; 2021, № 6, член 636; № 19, член 2061; 31, член 3439; № 52, член 5497; 2021 г., № 1, член 9; № 22, член 2563; N 31, член 4011; N 41, член 4845; N 45, член 5425; N 50, чл. 6238; 2021 г., N 10, чл. 895; 2021 г., N 1, чл. 23; N 9, чл. 1043; N 18, чл. 2153; N 23, чл. 2776; N 30, чл. . 3739; N 48, чл. 5731; N 52, Изкуство. 6428; 2021, N 8, чл. 775; No 27, чл. 3432; No 30, чл. 4012; 31, чл. 4193; 47, чл. 6028; 2021, N 7, чл. 905; No 27, чл. 3873, чл. 3880; 29, чл. 4291; No 48, чл. 6730; 49, чл. 7069; N 50, чл. 7351; 2021 г., N 27, чл. 3588; 31, чл. 4333; N 50, чл. 6954; 53, чл. 7605, чл. 7607; 2021, N 11, чл. 1076; 19, чл. 2317, чл. 2329; No 26, чл. 3207; No 27, чл. 3438, чл. 3477; No 30, чл. 4084; No 40, чл. 5036; 49, чл. 6336; 51, чл. 6683, чл. 6699; 2021, N 6, чл. 563; 19, чл. 2311; No 26, чл. 3379, чл. 3395; No 30, чл. 4219; No 40, чл. 5317, чл. 5320; N 45, чл. 6144, чл. 6154; 49, чл. 6912; No 52, чл. 7543; 2021 г., N 1, чл. 37; N 17, чл. 2473; No 27, чл. 3947, чл. 3950; 29, чл. 4355, чл. 4357, чл. 4385; 51, чл. 7243; 2021 г., N 1, чл. 23; 15, чл. 2050 г .; No 26, чл. 3860; No 27, чл. 4294, чл. 4295; 2021 г., N 14, чл. 2021; 18, чл. 2661, чл. 2669; No 25, чл. 3596; No 30, чл. 4456; 31, чл. 4754, чл. 4761, чл. 4830; 2021, N 1, чл. 66; 18, чл. 2560, чл. 2576; N 22, чл. 3043; No 24 чл. 3400; No 27, чл. 3950; 31, чл. 4852; N 32, чл. 5100, чл. 5115; 49, чл. 7524; 53, чл. 8440; 2021, N 6, чл. 463; N 22, чл. 2661; 23, чл. 2921; No 30, чл. 4151) (наричан по-долу Федералният закон "За банките и банковите дейности") установява процедурата за изготвяне и представяне на Банката на Русия на бизнес план на кредитна институция, както и критерии за неговата оценка.

Глава Процедура за съставяне и представяне на бизнес план на кредитна институция в Банката на Русия

1. ... Изготвя се бизнес план на кредитна институция и се представя на Банката на Русия (отдел за приемане и прекратяване на дейността на финансови организации на Банката на Русия) като част от набор от документи, изпратени до Банката на Русия в следното случаи:

1. ... ... при създаване на кредитна институция по институция;

1. ... ... когато статутът на кредитна институция се промени от небанкова кредитна институция в банка;

1. ... ... при реорганизация на кредитна институция (с изключение на случаите, предвидени в точка 1. от настоящата директива);

1. ... ... когато банка с универсален лиценз придобие статут на банка с основен лиценз или банка с основен лиценз, статут на банка с универсален лиценз;

1. ... ... при получаване на банков лиценз от кредитна институция, чието производство по несъстоятелност е прекратено поради погасяване на задълженията й от участници (акционери) или трета страна (трети страни);

1. ... ... при получаване на лиценз за извършване на банкови операции при разширяване на дейностите;

1. ... ... когато статутът на компания за микрофинансиране се променя на статут на банка с основен лиценз или небанкова кредитна институция.

Гореща линия за безплатна правна помощ

Действия

3. Изисквания към съдържанието на бизнес план на кредитна институция

3. ... Бизнес планът на кредитиращата институция трябва да отразява следната информация:

- обща информация за кредитната институция;

- цели, задачи, пазарна политика на кредитната институция;

- система за управление на кредитната институция;

- основатели (членове) на кредитна институция и група лица;

- осигуряване на дейността на кредитна институция;

- други важни показатели, които според мнението на кредитната институция са необходими за разкриване на основните цели на бизнес плана.

Бизнес планът на действаща кредитна институция трябва да отразява влиянието на базата, довела до необходимостта да се представи на Банката на Русия (в съответствие с точка 2 от настоящата директива), върху изпълнението на задачите, посочени в точка 1. от настоящата директива.

Финансов модел на микрофинансова организация

Кратък инвестиционен меморандум

Въпреки критиките и натиска, пазарът на микрокредити в Русия нараства. Това се дължи на факта, че ПФИ решават проблема на обикновените хора - да вземат пари бързо и без излишно забавяне.

Каква е привлекателността на инвестирането в МФО:

 • информационните технологии и достъпът до клиентски бази данни позволяват на ПФИ да оценят рисковете на всеки кредитополучател. Това намалява броя на неизпълненията и води до печалба от лихва.
 • пазарът се разширява географски и чрез появата на нови услуги: кредит, застраховка, управление на активи и посредничество.

Период на изплащане - 6 месеца.

Първоначални инвестиции - 1 655 000 рубли.

Точката на безубезност е 3 месеца.

Средна месечна печалба - 500 000 рубли.

Описание на бизнеса, продукта или услугата

Основни MFO услуги за град с население до 500 хиляди души:

1. Експресен заем със ставка 1% на ден. Средният доход от всеки заем е 10 хиляди рубли.

Изпратете добрата си работа в базата знания, просто използвайте формуляра по-долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата от знания в своето обучение и работа, ще ви бъдат много благодарни.

 • 1
 • 2
 • 3

2. Принципи и основни етапи на бизнес планирането в кредитна институция

2. Методи за разработване на банков бизнес план

2. Основните раздели на бизнес плана на кредитна институция

Икономическата ситуация в Русия и света постоянно се променя. Ситуацията на пазара на банкови продукти също се развива много динамично. Налице е преразпределение на дяловете на този пазар между участниците, броят и съставът им се променят, нивото на изискванията на клиентите нараства значително, навлизат на пазара нови услуги и методи за тяхното предоставяне, държавата периодично подобрява политиката си в областта на регулиране на пазарните отношения. Всяка кредитна институция, ако ще продължи дейността си, трябва адекватно да реагира на промените. И ако в допълнение към оцеляването, банката се сблъсква със задачата да развива и постига водещи позиции на пазара, то освен своевременното реагиране на икономическата ситуация е необходимо постоянно да се прогнозират промените и да се планират подходящи мерки за постигане на поставените цели .

В Стратегията за развитие на банковия сектор на Руската федерация за периода до 2021 г., приета от правителството на Руската федерация и Централната банка на Руската федерация през април 2021 г., е отбелязва, че развитието на банковия сектор е ограничено от редица вътрешни и външни обстоятелства, едно от които са неразвити системи за управление, слабо ниво на бизнес планиране, незадоволително ниво на управление в някои банки, фокусът им върху предоставянето на съмнителни услуги и провеждане на нелоялни търговски практики, фиктивният характер на значителна част от капитала на отделни банки. В тази връзка изучаването на процесите на стратегическо и бизнес планиране на дейностите на кредитната институция е от особено значение. Качественото планиране на дейностите ви позволява да постигнете по-значими икономически резултати, активно да развивате бизнеса си, да бъдете привлекателни за инвеститори, партньори, клиенти, отколкото без системно планиране. Повечето кредитни институции са изправени пред проблема с избора и усъвършенстването на стратегията за развитие на бизнеса в променящата се макроикономическа и политическа среда. На първо място, това се отнася до регионалните банки, чиято структура на активите и пасивите, както и размерът на капитала, показват повишени рискове в тяхната дейност. Универсализацията на банките, разширяването на обхвата на предлаганите услуги, нарастващата скорост на промени, настъпващи във външната среда, води до увеличаване на рисковете в дейността на кредитната институция, които не могат да бъдат напълно елиминирани. Но когато планирате вашите дейности, те могат да бъдат взети предвид и прогнозирани, за да се минимизират възможните загуби. Практиката показва, че на конкурентния пазар печелят банките, които са най-успешни при разработването и прилагането на целенасочена стратегия. Те постоянно фокусират усилията си върху прилагането на внимателно разработена процедура за стратегическо управление и планиране. В повечето случаи регионалните кредитни институции едва сега започват да осъзнават важността и необходимостта от разработване на целенасочена стратегия, използваща съвременни подходи. Това се улеснява от нарастващата конкуренция на финансовия пазар от страна на големи банки с развита клонова мрежа. Нивото на капитализация на регионалния банков сектор не му позволява да се конкурира с клонове на големи московски банки. В същото време наличието на конкуренция тласка регионалните кредитни институции да разработват модерни технологии. Малките и средните банки имат свои предимства: те са по-маневрени, имат повече възможности да провеждат гъвкава тарифна политика, да предоставят качествено обслужване и индивидуален подход към клиентите. Основната им задача е да направят съзнателен избор на по-нататъшния път на развитие. В тази връзка е необходимо ясно да се разберат и формулират целите и задачите, да се разработи стратегия и тактика за по-нататъшно развитие, което да позволи на регионалната банка да измерва по-точно своите възможности с реалността и да осъзнае съществуващите ограничения. Целта на тази работа е да определи мястото и ролята на бизнес планирането при разработването на стратегията на банката, да проучи процеса на разработване на бизнес план на кредитна институция и нейната оценка. В рамките на писането на произведение за постигане на тази цел бяха идентифицирани следните задачи: 1. Разгледайте бизнес планирането на дейностите на кредитната институция като механизъм за осъществяване на стратегическо управление, като същевременно дефинирате целите и задачите на стратегическото планиране, като дадете концепцията за бизнес план и неговото място в системата за стратегическо планиране и управление2. Помислете за технологията за разработване на бизнес план на кредитна институция, като подчертаете основните етапи на бизнес планиране в банка, методи за разработване на бизнес план и идентифицирате основните му раздели. ... Извършена е оценка на нивото на бизнес планиране в кредитни институции на примера за разглеждане на бизнес план на LLC KB "Region", идентифицирани са актуални проблеми на бизнес планирането в кредитни институции и са посочени насоките за подобряване на бизнес планирането в кредитните институции идентифицирани. обект на изследването е LLC KB "Region". обект на изследването е бизнес планът на LLC KB "Region" Източници на информация. При написването на тази работа бяха използвани разпоредбите на Банката на Русия, някои концептуални разпоредби за стратегическо управление, изложени в трудовете на местни и чуждестранни учени, практици, друга научна и образователна литература, периодични издания, бизнес плана на LLC KB Region. обем и структура на курсовата работа. Курсовата работа е написана на 74 листа машинописен текст и съдържа 11 таблици, 2 фигури, 3 приложения. въведението отразява уместността на темата, целите и задачите на курсовата работа, обекта и предмета на изследването, както и използваната литература, структурата и съдържанието на курсовата работа. Първата глава „Бизнес планирането като механизъм за осъществяване на стратегическо управление в кредитна институция“ разглежда теоретичните подходи към процеса на планиране като механизъм за осъществяване на стратегическо управление, определя понятието бизнес план и неговото място в системата на стратегическото планиране и управление. Процесът на бизнес планиране също се разглежда като фактор за вътрешното развитие на банковия сектор. по втората глава „Разработване на бизнес план от кредитна институция“ се разглежда технологията за съставяне на бизнес план на кредитна институция: основните етапи на бизнес планирането, методите за изготвяне на бизнес план и основните му раздели. третата глава "Оценка на бизнес планирането на дейностите на кредитните институции в региона" описва дейността на LLC CB "Region", оценява бизнес планирането на перспективите за дейността на LLC CB "Region", разкрива недостатъците на бизнеса планиране, присъщо на тази регионална банка. Въз основа на анализа са идентифицирани насоките за подобряване на бизнес планирането в кредитните институции. Заключението съдържа основните заключения и предложения от курсовата работа. списъкът на литературата се състои от 20 източника. ... Бизнес планирането като механизъм за прилагане на стратегическо управление в кредитна институция 1. Стратегическо планиране: цели, задачи В конкурентна среда модерната банка е принудена да се бори за своите клиенти и техните ресурси, да предлага нови банкови продукти и услуги, които биха осигурили на него и клиентите му необходимото увеличение на стойността им, като същевременно гарантира надеждността му , стабилност и способност да реагират много бързо на неочаквани промени в пазарните условия. Големи обеми и значително разнообразие от операции, необходимостта от тяхната координация с цел оптимизиране на получената крайна печалба налагат строги изисквания за качеството на управлението. Съвременното управление на Банката е универсален процес, който изпълнява няколко взаимосвързани функции: планиране, контрол, регулиране, мотивация и координация, насочени към постигане на целите в съответствие с одобрената стратегия на Банката. Обобщената схема на процеса на управление на Банката като регулирана система включва три основни фази: планиране, регулиране, контрол, които формират затворен цикъл на управление (вж. Фиг. 1). Разработената и одобрена стратегия е прерогатив на акционерите и висшето ръководство на Банката; стратегията на Банката се определя в дългосрочен план. На това ниво се определят общи цели, т.е. общи или договорени стойности на акционерите и висшия мениджмънт, както и тяхната спецификация под формата на стратегически цели на организацията. солидната стратегия е отправна точка за планиране, тъй като тя е предназначена да определи онези пазари за банкови услуги, кръга на клиентите, видовете дейности, които са предпочитани от основателите на Банката.

В това отношение изучаването на процесите на стратегическо и бизнес планиране на дейностите на кредитна институция е от особено значение. Качественото планиране на дейностите ви позволява да постигнете по-значими икономически резултати, активно да развивате бизнеса си, да бъдете привлекателни за инвеститори, партньори, клиенти, отколкото без системно планиране.

Повечето кредитни институции са изправени пред проблема с избора и усъвършенстването на стратегията за развитие на бизнеса в променящата се макроикономическа и политическа среда. На първо място, това се отнася до регионалните банки, чиято структура на активите и пасивите, както и размерът на капитала, показват повишени рискове в тяхната дейност. Универсализацията на банките, разширяването на обхвата на предлаганите услуги, нарастващата скорост на промени, настъпващи във външната среда, води до увеличаване на рисковете в дейността на кредитната институция, които не могат да бъдат напълно елиминирани. Но когато планирате вашите дейности, те могат да бъдат взети предвид и прогнозирани, за да се минимизират възможните загуби. Практиката показва, че на конкурентния пазар печелят банките, които са най-успешни при разработването и прилагането на целенасочена стратегия. Те постоянно фокусират усилията си върху прилагането на внимателно разработена процедура за стратегическо управление и планиране.

Регионалните кредитни организации в повечето случаи едва сега започват да осъзнават важността и необходимостта от разработване на целенасочена стратегия, използваща съвременни подходи. Това се улеснява от нарастващата конкуренция на финансовия пазар от страна на големи банки с развита клонова мрежа. Нивото на капитализация на регионалния банков сектор не му позволява да се конкурира с клонове на големи московски банки. В същото време наличието на конкуренция тласка регионалните кредитни институции да разработват модерни технологии. Малките и средните банки имат свои предимства: те са по-маневрени, имат повече възможности да провеждат гъвкава тарифна политика, да предоставят качествено обслужване и индивидуален подход към клиентите. Основната им задача е да направят съзнателен избор на по-нататъшния път на развитие. В тази връзка е необходимо ясно да се разберат и формулират целите и задачите, да се разработи стратегия и тактика за по-нататъшно развитие, което да позволи на регионалната банка да измерва по-точно своите възможности с реалността и да осъзнае съществуващите ограничения.

Целта на тази работа е да определи мястото и ролята на бизнес планирането при разработването на стратегията на банката, да проучи процеса на разработване на бизнес план за кредитна институция и нейната оценка.

Като част от писането на работа за постигане на тази цел бяха идентифицирани следните задачи:

Уважаеми посетители на уебсайта B2Y! Каним ви да гледате видео за нашата компания. Нека се запознаем!

Бизнес план на кредитната институция

Това може да ви заинтересува:

Взаимодействайки с нас, вие получавате надежден изпълнител и партньор.

Днес хората са свикнали да решават много от своите финансови проблеми със заеми. Поради тази причина търсенето на услуги, предоставяни от кредитни брокери, е доста голямо. Сега тази дейност е доста търсена, което означава, че е и печеливша.

Спецификата на дейността на кредитните институции

Можем да кажем, че този пазар сега не се различава по разнообразието от предоставяни услуги. По правило бизнес плановете на кредитните организации предполагат подпомагане на процесите както на регистрация, така и на издаване на всички видове заеми на физически лица без изключение, както и експресни заеми за малък бизнес. И така, следните услуги са приоритетни:

 • Анализ на документите, предоставени от кредитополучателя;
 • Оценка на това колко платежоспособен е кредитополучателят;
 • Анализ на пазара и избор на институция които могат да издават кредитни средства;
 • Обсъждане на причините и възможностите за получаване на отказ;
 • Подробно обяснение на всички условия за кредит;
 • Демонстрация на всички скрити лихви;
 • Изчисляване на най-ефективните схеми за изплащане на заема;
 • Контрол на сключването на споразумение, което говори за възможността за кредитиране;
 • Регистрация и доставка на заявление изготвен за заем в банкова институция;
 • Помощ при популяризирането на заявлението на всеки етап;
 • Минимизиране на периода, в който се разглежда това заявление;
 • Намаляване на рисковете, причинени от отказ на заем.

Въпреки това, много брокерски организации се стремят да разширят своя асортимент, поради което понякога предоставят и услуги, които не са пряко свързани с кредитирането. Това могат да бъдат:

 • Лизингови операции;
 • Поддръжка на инвестиционни операции както за частни, така и за юридически лица;
 • Рискови и имуществени застраховки;
 • Рефинансиране.

Може би ще се интересувате
Използваме бисквитки
Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви даваме най-доброто преживяване на нашия уебсайт. Чрез използването на уебсайта се съгласявате с използването на "бисквитки".
Позволяват "бисквитките".